Tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 2259/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng không nung được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước và các ưu đãi của tỉnh để phát triển vật liệu xây không nung, từng bước thay thế gạch đất sét nung.
 
Nhà máy gạch block Phú Điền - Đơn vị tiên phong sản xuất gạch không nung tại Quảng Ngãi, Quảng Nam & Đà Nẵng
Nhà máy gạch block Phú Điền - Đơn vị tiên phong sản xuất gạch không nung tại Quảng Ngãi, Quảng Nam & Đà Nẵng
 
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu giao trách nhiệm xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh, xây dựng Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng việc phát triển vật liệu xây dựng không nung từng bước thay thế gạch đất sét nung, đồng thời xây dựng cơ chế ưu đãi khuyến khích sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Tài chính đưa giá các loại vật liệu xây không nung vào bản công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng, quý trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vật liệu xây không nung vào thiết kế, xây dựng các công trình xây dựng khi thẩm định, cấp phép xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định nâng mức phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác đất sét làm gạch lên mức tối đa theo quy định.