Lào Cai chỉ định dùng gạch tuynel và gạch bê tông không nung trong các công trình xây dựng được đầu

Ngày 05/8/2011, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2036/UBND-QLĐT về việc sử dụng gạch Tuynel và gạch Bê tông không nung trong các công trình xây dựng được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước, nội dung chủ yếu như sau:

Để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sản xuất gạch thủ công, yêu cầu các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng gạch Tuynel hoặc gạch Bê tông xi măng không nung để xây dựng; không sử dụng gạch đất sét nung bằng lò thủ công.

UBND tỉnh chỉ đạo sử dụng gạch Tuynel và gạch Bê tông không nung trong các công trình xây dựng được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước

Giao sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà máy sản xuất gạch Tuynel và gạch Bê tông xi măng không nung trên địa bàn toàn tỉnh.

Yêu cầu sở Xây dựng, các đơn vị liên quan và các chủ đầu tư trên địa bàn triển khai thực hiện.

Báo Lào Cai