Sơ đồ tổ chức

Tổng cán bộ, công nhân viên Công ty tại thời điểm 30/4/2015 là: 300 người. Trong đó lao động nữ chiếm 60%, nam chiếm 40%. Công ty đã thành lập chi bộ Đảng doanh nghiệp năm 2015, hiện có 3 Đảng viên. Trình độ lực lượng lao động hiện có:

  • Thạc sỹ: 02 chiếm 0.67%
  • Cử nhân và kỹ sư: 20 chiếm 6.67%
  • Cao đẳng: 40 chiếm 13.33%
  • Trung cấp: 70 chiếm 23.33%
  • Lao động phố thông: 168 chiếm 56.00%

Tổ chức công ty:

Công ty hiện có 3 nhà máy bao gồm 02 nhà máy gạch tuynel và 01 nhà máy gạch không nung. Công ty tổ chức bộ máy nhân sự phân cấp theo vị trí các nhà máy, nhưng có sự điều hành thống nhất từ trụ sở