Công trình ĐƯỜNG THÀNH CỔ NÚI BÚT

ĐƯỜNG THÀNH CỔ NÚI BÚT

ĐƯỜNG THÀNH CỔ NÚI BÚT
Địa điểm: Đường Thành Cổ, TP. Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Sở Giao thông Công chánh Quảng Ngãi
Số lượng cung cấp: 670.000 viên lục lăng đỏ + vàng