Công trình Tòa nhà Hành Chính TP. Đà Nẵng

Tòa nhà Hành Chính TP. Đà Nẵng

Tòa nhà Hành Chính TP. Đà Nẵng
Địa điểm: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân TP. Đà Nẵng
Số lượng cung cấp: 13.0000 viên gạch R190 và 20.000 viên gạch R150