Giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn 1 lần

Theo nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) vừa được Chính phủ ban hành, thời hạn khởi công xây dựng công trình chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày được cấp GPXD.


Gia han GPXD

Tuy nhiên, mỗi GPXD chỉ được gia hạn một lần chứ không được nhiều lần như trước, thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng và trước thời điểm hết hạn khởi công công trình 30 ngày, chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn GPXD. Sau 6 tháng kể từ ngày gia hạn GPXD mà chưa khởi công công trình thì bị rút GPXD.
Nghị định cũng quy định thời gian cấp GPXD là không quá 20 ngày làm việc đối với công trình xây dựng, 15 ngày với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và 10 ngày đối với nhà ở nông thôn kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép theo thời hạn nêu trên thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-10.
                                                                                                                                                                                                                 T.PHÙNG - L.C.