Biểu mẫu về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

BIỂU MẪU VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND
ngày 30/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Biểu mẫu về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh


Mẫu số Nội dung Tải về
1 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
2 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
3 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất - BTS loại 1)
4 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho trạm và cột ăng ten đựợc lắp đặt
vào công trình đã xây dựng-BTS loại 2)
5 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Cho công trình thuộc dự án...
6 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)
7 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
(Công trình nhà ở nông thôn)
8 GIẤY BIÊN NHẬN
(Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng)
9 PHIẾU CHUYỂN
(Hồ sơ xin cấp GPXD để thu phí xây dựng)
10 PHIẾU YÊU CẦU
(Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ xin cấp GPXD)
11 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ trong đô thị)
12 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)
13 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Dùng cho nhà ở nông thôn)
14 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho các công trình thuộc dự án)
15 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 1)
16 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 2)
17 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
18 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI THIẾT KẾ VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
19