Các bước cấp phép xây dựng

 

a. Yêu cầu về hồ sơ:

  - Đơn xin cấp giấy  phép xây dựng.

  - Bản sao (có công chứng) những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  - Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước (với công trình cải tạo, sửa chữa phải có ảnh chụp hiện trạng). Đối với các công trình có tổng dịên tích sàn lớn hơn 250m2 hoặc chỉều cao lớn hơn 3 tầng hoặc nằm trong các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử văn hoá thì hồ sơ thiết kế phái do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng lập và được tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng thẩm tra

Đối với công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư nộp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thay cho các tài liệu nêu tại khoản này.

   - Chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

 b. Đối với các công trình yêu cầu thoả thuận trước khi cấp giấy phép xây dựng  quy định tại điểm 3.1 khoản 3 điều 8 của quyết định số: 155/QĐ-UB ngày 22/11/2005 của UBND tỉnh. Về hồ sơ ngoài những hồ sơ quy định tại điểm a điều này, yêu cầu của quan cấp giấy phép xây dựng phải gửi kèm văn bản đề nghị thoả thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện.

 c. Quy trình và thời gian thực hiện:

 

Các bước Nội dung công việc Bộ phận thực hiện

Thời gian tối đa

(ngày LV)

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ "Bộ phận Một cửa" 01
Bước 2 Thẩm tra, xử lý, dự thoả văn bản Phòng chuyên môn 22
Bước 3 Ký duyệt Lãnh đạo Sở 02
  Thời gian cấp GPXD   25
  Thời gian thoả thuận   5
(Thêm) Thời gian xét cấp gia hạn giấy phép xây dựng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

d. Lệ phí cấp GPXD theo quy định tại Nghị định số: 04/1999/NĐ-CP và Thông tư số: 03/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính (100.000đ) cho một lần cấp GPXD của  một công trình.

 e. Phí xây dựng theo quy định tại Quyết định số: 169/2004/QĐ –UB của UBND TP.