Nghiên cứu ban hành thuế bất động sản

Phú Điền- Nghiên cứu ban hành thuế bất động sản

Những căn biệt thự xây dựng dở dang vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt" trong nhiều năm qua

Đánh thuế lũy tiến đối với các dự án đầu tư chậm hoặc bỏ hoang đất.
Đó là một nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành ngày 31-10.

Theo đó, Nghị quyết đặt ra yêu cầu nghiên cứu ban hành thuế bất động sản (đối tượng chịu thuế phải bao gồm cả đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất bỏ hoang, đất đã giao, đã cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng thì phải chịu mức thuế cao hơn. Nhà nước thực hiện chính sách thuế lũy tiến đối với các dự án đầu tư chậm hoặc bỏ hoang không đưa đất vào sử dụng đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết cũng đề ra yêu cầu phải tập trung rà soát, xử lý nghiêm, dứt điểm những trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng lãng phí, không đúng mục đích, đầu cơ đất, chậm đưa đất vào sử dụng. Không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, giá trị đã đầu tư vào đất đối với các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Cũng theo Nghị quyết, hướng sắp tới sẽ thu hẹp các đối tượng được giao đất và mở rộng đối tượng được thuê đất. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Đồng thời, sẽ quy định cụ thể hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Riêng đối với các dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng được chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định. Người sử dụng đất được bồi thường theo mục đích đất đang sử dụng hợp pháp. Nghiên cứu phương thức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người có đất bị thu hồi.

Theo Nghị quyết, giá đất do Nhà nước quy định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm định giá, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cơ quan tham mưu xây dựng giá đất và cơ quan thẩm định giá đất phải là đơn vị độc lập và có cơ chế giám sát trong việc định giá đất. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm cơ quan giải quyết khiếu nại về giá đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng.


Theo Pháp luật TPHCM